Kilpatrick Townsend rådgivare till fastighetskoncernen P&E Persson

STOCKHOLM (6 mars 2019) – Fastighetskoncernen P&E Persson har tagit in kapital från Investment AB Spiltan. Kilpatrick Townsend var rådgivare till P&E Persson i affären.

Investment AB Spiltan har gått in med 185 miljoner kronor i fastighetskoncernen P&E Persson. Sedan starten för 28 år sedan har P&E Persson byggt upp en fastighetskoncern genom att både ta egna positioner i ett 80-tal fastigheter tillsammans med stora institutioner och ansvara för projektutveckling, fastighetsförvaltningen och ekonomiadministration. P&E Persson har huvudkontor i Kalmar men ansvarar för förvaltning och administration av framförallt kommersiella fastigheter i hela landet med en total yta på 1 000 000 kvadratmeter. Exempel på fastigheter där man är delägare och sköter förvaltningen är det nybyggda Linnéuniversitetet.

EU-domstolsåret 2018

EU-domstolsåret 2018

För svenskt vidkommande kommer EU-domstolsåret 2018 bli mest ihågkommet som det år då domstolen för första gången höll muntlig förhandling i ett svenskt upphandlingsmål.[1] Det gångna året har dock även bjudit på flera intressanta avgöranden från domstolen. I denna artikel lyfter vi fram tre domar som vi bedömer är av stort intresse för framtida upphandlingar. Med all säkerhet kommer de även bli föremål för en hel del debatt och få sin tillämpning i nationella domstolar i medlemsstaterna.

C- 9/17, Tirkkonen

EU-domstolen preciserar begreppet upphandlingskontrakt.

Enbart det faktum att en tjänst konkurrensutsätts innebär inte automatiskt att det är fråga om ett upphandlingskontrakt. Detta klargörs i målet C- 9/17, Tirkkonen där EU-domstolen preciserar begreppet upphandlingskontrakt.

Enligt domstolen omfattas inte en upphandling av upphandlingsregelverket om den upphandlande myndigheten ingår ramavtal med alla godkända anbudsgivare och den enskilde väljer utförare. Kortfattat kan det konstateras att det som skiljer upphandlingskontrakt från övriga inköp är användningen av tilldelningskriterier.

I likhet med det tidigare målet C-410/14 Falk Pharma  var det i Tirkkonen fråga om ett auktorisationssystem. Den stora skillnaden mellan Falk Pharma och Tirkkonen var emellertid att det senare systemet inte var öppet för löpande ansökan. Särskilt intressant är det finns påtagliga likheter mellan ett sådant system och ett ramavtal där den enskildes val avgör vilken leverantör som tilldelas varje avropsavtal. Det återstår att se vilket genomslag Tirkkonen får på de offentliga inköpen. Vår bedömning är dock att det finns anledning att tro att förekomsten av liknande upplägg kommer att öka.

C-14/17, VAR och ATM

Bevis för att erbjudna produkter är likvärdiga med originalprodukterna ska företes redan när anbudet lämnas.

Det har sedan länge stått klart att en upphandlare som definierar ett upphandlingsföremål genom att hänvisa till varumärke, patent, typ, ursprung eller tillverkning är enligt 9 kap. 6 § andra stycket LOU/LUF tvungen att ha med orden ”eller likvärdig”. Detta för att inte gynna en viss leverantör.

I målet C-14/17 VAR och ATM berörde EU-domstolen frågan om när en leverantör som erbjuder en likvärdig produkt behöver bevisa att produkten är likvärdig.

EU-domstolen besvarade denna fråga på följande sätt. När de tekniska specifikationerna hänvisar till ett varumärke, ett ursprung eller tillverkning, ska den upphandlande myndighet eller enheten kräva att anbudsgivaren redan i sitt anbud bevisar att de produkter som föreslås är likvärdiga med de produkter som definieras i de tekniska specifikationerna. Detta ställer således krav på både hur förfrågningsunderlag och anbud utformas när bestämmelsen i 9 kap. 6 § andra stycket LOU/LUF är tillämplig.

C-124/17 Vossloh Laeis

EU-domstolen ger vägledning avseende s.k. self-cleaning i förhållande till överträdelser av konkurrenslagstiftningen

I domen C-124/17 Vossloh Laeis besvarade EU-domstolen två viktiga frågor avseende möjligheten till fakultativ uteslutning vid överträdelser av konkurrensreglerna. Upphandlingsreglerna möjliggör för en anbudsgivare som omfattas av en uteslutningsgrund att undvika uteslutning genom sk self-cleaning, t.ex. genom att medverka i Konkurrensverkets eftergiftsprogram.

En tysk upphandlande myndighet hade begärt att en anbudsgivare skulle ge in ett beslut från den federala konkurrensmyndigheten som avsåg böter pga. medverkan i en kartell. Anbudsgivaren vägrade dock att lämna in konkurrensmyndighetens beslut, bl.a. med hänvisning till att samarbetet med konkurrensmyndigheten är tillräckligt för att anses utgöra en självrättelse.

EU-domstolen fann emellertid att en upphandlande myndigheten får begära in eventuella bevis som visar att de åtgärder som en anbudsgivare vidtagit är tillräckliga för att denne ska få delta i upphandlingen. Sådana bevis kan t.ex. innefatta beslut inom ramen för konkurrensmyndighetens eftergiftsprogram.

I samma dom klargjorde domstolen även från vilket datum den längsta tillåtna uteslutningsperioden ska beräknas. Det aktuella datumet är dagen för beslutet om eventuella sanktioner och inte, som anbudsgivaren hade hävdat, dagen efter det att den aktuella överträdelsen avslutats. Det innebär att ett företag kan riskera uteslutning långt efter att den uteslutningsgrundande överträdelsen har ägt rum.

EU-domstolens avgörande visar att företag som exempelvis medverkar i Konkurrensverkets eftergiftsprogram behöver ta ställning till hur dessa frågor ska hanteras inom ramen för deras deltagande i offentliga upphandlingar och under vilken tidsram så ska ske.

[1] Målet, som ännu inte avgjorts, gäller två städavtal som SJ, som ägs av svenska staten, ingått utan konkurrensutsättning enligt upphandlingslagstiftningen. Enligt Konkurrensverket är SJ en upphandlande enhet som ska följa upphandlingsreglerna. SJ menar däremot att verksamheten inte utgör sådan transportverksamhet som avses i direktiv 2004/17/EG – och att det därför inte har förelegat någon annonseringsskyldighet. EU-domstolens avgörande kommer sannolikt få stor betydelse för offentligägda aktörer inom europeisk persontrafik.

Kilpatrick Townsend öppnar kontor i Beijing

STOCKHOLM (14 januari)Kilpatrick Townsend utökar sin asiatiska närvaro genom att öppna ett kontor i Beijing. Kontoret kommer att ledas av Office Managing Partner Christopher Woods.

Kontoret i Beijingkommer att fungera som en varumärkesagentur och kommer främst att stödja de strategiska behoven för amerikanska och europeiska varumärken på den kinesiska marknaden. Expansionen kommer även möjliggöra ett utökat samarbete med lokala rådgivare.

Kilpatrick Townsend utser Hanna Sundberg till partner

STOCKHOLM (8 januari 2019) – Kilpatrick Townsend meddelade idag att Hanna Sundberg  inträdde som partner på Stockholmskontoret per den 1 januari 2019.

Hanna Sundberg började på Kilpatrick Townsend 2010 och hon är specialiserad inom fastighetsrätt med särskild inriktning mot transaktioner.

”Vi är mycket glada över att Hanna blir partner. Hanna är en oerhört duktig advokat och en viktig del av vår fastighetsverksamhet. Hanna kombinerar juridisk spetskompetens inom fastighetsområdet med en djup branschkännedom och ett stort engagemang för såväl byrån som våra klienter.”, säger Mattias Wittgren, Managing Partner för Stockholmskontoret.

”Jag började som trainee på Kilpatrick Townsend för drygt åtta år sedan och det känns väldigt roligt och spännande att jag nu erbjudits möjligheten att ta detta steg. Jag ser fram emot att i än högre utsträckning vara med och utveckla byråns verksamhet och fortsätta leverera högkvalitativ rådgivning till våra klienter tillsammans med mina skickliga kollegor.”, säger Hanna Sundberg.

 

 

Kilpatrick Townsend välkomnar Erika Finn till processrättsgruppen

STOCKHOLM (5 december 2018) – Kilpatrick Townsend  meddelade idag att Erika Finn inträdde som advokat på byrån per den 26 november 2018.

Erika Finn kommer närmast från Norburg & Scherp. Tidigare har hon även arbetat på Setterwalls och Gernandt & Danielsson.

”Vi är mycket glada över att välkomna Erika till oss. Erika är en erfaren och kompetent advokat som kommer att passa väl in i vårt team. Vår entreprenad- och tvistelösningsverksamhet har haft en mycket stark utveckling under de senaste åren och med Erika ges vi möjligheten att växa och fördjupa den verksamheten ytterligare”, säger Mattias Wittgren, Managing Partner för Stockholmskontoret.

”Jag ser väldigt mycket fram emot att vidareutveckla Kilpatrick Townsends erbjudande inom tvistelösning tillsammans med byråns alla skickliga och trevliga medarbetare”, säger Erika Finn.

 

 

Värvningsförbud i hetluften

STOCKHOLM – Den 5 oktober 2018 kom två nya domar från Arbetsdomstolen som begränsar arbetsgivarens möjligheter att använda värvningsförbud, d.v.s. bestämmelser som förbjuder tidigare anställda att rekrytera arbetsgivarens personal.

I domarna klargörs att en restriktiv syn ska iakttas på tillåtligheten av värvningsförbud, d.v.s. samma syn som Arbetsdomstolen sedan tidigare har på konkurrensförbud (förbud att arbeta i verksamhet som konkurrerar med den tidigare arbetsgivarens verksamhet). Genom domarna begränsas utrymmet att använda värvningsförbud mot anställda kraftigt. Utrymmet att använda värvningsförbud mot kunder och leverantörer prövades inte, men för att skydda bestående kundrelationer finns det enligt domarna utrymme för en mindre restriktiv syn.

 
Den praktiska betydelsen av Arbetsdomstolens nya praxis

 • Arbetsgivare bör se över befintliga värvningsförbud i gällande anställningsavtal och anpassa mallar för framtida anställningar.
 • Värvningsförbud som tidigare ansågs giltiga kan nu anses oskäliga och ogiltiga.
 • Det är fortsatt osäkert vad som gäller avseende värvningsförbud mot kunder och leverantörer, försiktighet bör iakttas.

Åtgärder som kan minska risken för ogiltiga värvningsförbud

 • Kontrollera att värvningsförbud enbart gäller i förhållande till anställda hos arbetsgivaren som den anställde arbetat tillsammans med.
 • Kontrollera att värvningsförbud inte gäller i förhållande till anställda hos arbetsgivaren som anställts efter anställningen upphört.
 • Kontrollera att värvningsförbud inte gäller i förhållande till anställda hos arbetsgivaren som självmant kontaktar den anställde som omfattas av förbudet.
 • Kontrollera att värvningsförbud inte gäller under längre tid än nödvändigt.
 • Inför rimlig beloppsbegränsning för storleken på vite vid brott mot värvningsförbud.

Vi hjälper er

Vi kan snabbt och effektivt implementera justerade värvningsförbud i era anställningsavtalsmallar. Vi kan också tillhandahålla innehåll till kommunikation mellan HR och anställda som kan användas för att förenkla och motivera implementeringen mot befintliga anställda.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Kilpatrick Townsend högt rankat av Legal 500 inom flertalet verksamhetsområden

STOCKHOLM (17 april 2018) – Kilpatrick Townsends Stockholmskontor rankas som “tier 2” inom såväl entreprenad- som fastighetsrättsområdet, enligt Legal 500:s senaste ranking av de svenska advokatbyråerna. Legal 500 lyfter bl a fram byråns excellenta rykte bland investment- och fastighetsbolag.

Mattias Wittgren som är verksam inom byråns entreprenadrättsgrupp listas inom kategorin ”Leading Individuals”.

Byråns satsning på offentlig upphandling med rekryteringen av Sylvia Lindén har även givit avtryck i form av att byrån har tagit sig in på en hedersam ”tier 3” placering inom offentlig upphandling. Sylvias särskilda fokusområde är försörjningssektorn med energi, transport och infrastruktur.

Stockholmskontoret rekommenderas vidare för sin verksamhet inom följande områden; Commercial, Corporate and M&A och Employment.

Kilpatrick Townsend återigen högt rankat i Chambers Europe inom Real Estate och Employment

STOCKHOLM (12 mars 2018) – Kilpatrick Townsends Stockholmskontor rankas inom band två för sin fastighetsverksamhet och inom band tre för sin arbetsrättsverksamhet enligt de nyligen offentliggjorda resultaten för Chambers Europe 2018. Resultaten baseras på omfattande undersökningar som utförs av det högt ansedda rankinginstitutet Chambers and Partners. Härtill har Sylvia Lindén, som anslöt sig till byrån under 2017 för att stärka byråns erbjudande med avseende på offentlig upphandling, upptagits bland ”Ranked Lawyers”.

Stockholmskontorets fastighetsgrupp uppmärksammas som ett talangfullt team och för dess hantering av komplexa transaktioner på såväl köp- som säljarsidan och i samband med finansieringsfrågor. Teamet som har hög expertis inom fastighetsutveckling och joint ventures arbetar tätt ihop med byråns M&A-team och entreprenadrättsteam. Bland klienterna återfinns såväl kapitalförvaltare, fastighetsutvecklare och holdingbolag som lokala och internationella fastighets- och private equityfonder. Fastighetsgruppen, som leds av Fredrik Ahlqvist, rekommenderas bl.a. för sin ”availability, attention to detail and good execution of the matters at hand”. Klienterna lovordar även teamets ”pure talent in communication” och ”the team’s ability to solve deal-killer situations by providing the correct structured solution to solve the arisen situation”. Fredrik Ahlqvist anses ha “a good grasp of all the aspects that are involved in a real estate transaction as well as a realistic and practical view”.

Arbetsrättsverksamheten, som är väl respekterad inom sitt område, leds av Robert Lakatos. Teamet lämnar råd till såväl internationella som lokala klienter rörande bl.a. arbetsrättsliga aspekter vid transaktioner och omstruktureringar samt biträder i processer rörande angrepp på företagshemligheter.

Robert Lakatos omnämns särskilt som ”very experienced and solution-oriented” och ”notably praised by the clients for his work in contentious employment cases”.

Sylvia Lindén, som anslöt till Kilpatrick Townsend under 2017, är specialiserad inom offentlig upphandling. Sylvia anslöt sig till byrån för att stärka dess erbjudande med avseende på offentlig upphandling och har upptagits bland ”Ranked Lawyers” såsom ”Up and Coming”. Sylvias särskilda fokusområde är försörjningssektorn med energi, transport och infrastruktur.

 

Kilpatrick Townsend utser Marcus Munk till partner

STOCKHOLM (12 januari 2018) – Kilpatrick Townsend meddelade idag att Marcus Munk inträder som partner på Stockholmskontoret per den 1 januari 2018.

Marcus Munk började på Kilpatrick Townsend 2008 och han är specialiserad inom entreprenadrätt och tvistelösning.

”Vi är mycket glada över att Marcus blir partner. Marcus är en oerhört duktig advokat som spelar en viktig roll för byrån med sin expertis och sitt stora engagemang för såväl byrån som våra klienter”, säger Fredrik Ahlqvist, Managing Partner för Stockholmskontoret.

Kilpatrick Townsend rådgivare till Järfällahus AB avseende entreprenadavtal med JSB

STOCKHOLM (14 december 2017)  Kilpatrick Townsend har biträtt Järfällahus AB i samband med tecknande av entreprenadavtal med JSB (John Svensson Byggnadsfirma AB) avseende byggprojektet Riddaren i centrala Jakobsberg.

Den aktuella fastigheten kommer att inrymma 132 hyresrätter, två lokaler, en förskola och garage. Byggstart sker i mars 2018 och från juli 2020 sker inflyttning i etapper.

Kilpatrick Townsends team bestod av Sylvia Lindén och Marcus Munk.

 

Kilpatrick Townsend rankas av Legal 500 inom flertalet verksamhetsområden

STOCKHOLM (20 april 2017) – Kilpatrick Townsends Stockholmskontor rankas som “second tier” inom såväl entreprenad- som fastighetsrättsområdet, enligt Legal 500:s senaste ranking av de svenska advokatbyråerna.

Stockholmskontoret rekommenderas vidare för sin verksamhet inom följande områden; Commercial, Corporate and M&A, Employment och Tax.

Mattias Wittgren och Johan Gustavsson som är verksamma inom byråns entreprenad- respektive fastighetsrättsgrupp listas inom kategorin Leading Individuals. Dessutom rekommenderas Fredrik Ahlqvist, Nicklas Björklund, David Björne, Sören Druve och Robert Lakatos inom sina respektive verksamhetsområden.

Kilpatrick Townsend återigen högt rankat i Chambers Europe inom Real Estate och Employment

STOCKHOLM (19 april 2017) – Kilpatrick Townsends Stockholmskontor rankas inom band två för sin fastighetsverksamhet och inom band tre för sin arbetsrättsverksamhet enligt de nyligen offentliggjorda resultaten för Chambers Europe 2017. Resultaten baseras på omfattande undersökningar som utförs av det högt ansedda rankinginstitutet Chambers and Partners.

Stockholmskontorets fastighetsteam uppmärksammas i årets ranking för sin kompetens inom bl.a. komplexa fastighetstransaktioner, fastighetsutveckling och joint ventures. Fastighetsgruppen som leds av Johan Gustavsson och Fredrik Ahlqvist rekommenderas bl.a. för sin “personal committment to the transaction”  och omnämns även som “a team driven toward results, the output is very effective in negotiations and the lawyers give me an upper hand”. Klienterna värdesätter Fredrik Ahlqvist som anses ha “deep knowledge of law and commercial practices in the local market”. Johan Gustavsson är erkänd på fastighetsmarknaden, särskilt för sin kompetens inom fastighetstransaktioner och projektutveckling. Han har gedigen erfarenhet av att arbeta med tyska fastighetsfonder och klienterna uppskattar att han är “knowledgeable and experienced”.

Arbetsrättsverksamheten, som är väl respekterad inom sitt område, leds av Robert Lakatos. Teamet lämnar råd till såväl internationella som inhemska klienter inom bl.a. arbetsrättsliga aspekter vid transaktioner och omstruktureringar samt biträder i processer rörande angrepp på företagshemligheter.

Sylvia Lindén ny partner på Kilpatrick Townsend

STOCKHOLM (15 mars 2017)  Kilpatrick Townsend har rekryterat Sylvia Lindén som ny partner till Stockholmskontoret. Sylvia är expert inom offentlig upphandling och särskilt inriktad på upphandling inom försörjningssektorerna. Sylvia kommer närmast från Baker & McKenzie och anslöt till byrån den  7 mars 2017.

”Jag ser fram emot att utveckla och bredda Kilpatrick Townsends erbjudande inom offentlig upphandling. I och med byråns framskjutna position med avseende på fastighets- och entreprenadsidan kan det bli intressanta synergieffekter för klienterna”, säger Sylvia Lindén.

”Vi är förstås mycket nöjda över att kunna knyta Sylvia till oss som ny partner på byrån. Vi har under många år arbetat med ärenden inom offentlig upphandling, främst inom bygg- och entreprenadsektorn. Med rekryteringen av Sylvia får vi in expertis och erfarenhet som tillsammans med vårt befintliga team innebär startskottet för en tydlig satsning inom området för offentlig upphandling”, säger Fredrik Ahlqvist, Managing Partner för Stockholmskontoret.

Kilpatrick Townsend rådgivare till AMF Fastigheter avseende entreprenadavtal i projekt Urban Escape

STOCKHOLM (6 mars 2017)  Kilpatrick Townsend har biträtt AMF Fastigheter i samband med tecknande av entreprenadavtal med Skanska i projektet Urban Escape i centrala Stockholm. Kontraktssumman uppgår till cirka 1,2 miljarder kronor.

Den aktuella fastigheten ligger i korsningen Hamngatan och Regeringsgatan och entreprenaden omfattar rivning av befintlig byggnad, grundförstärkning och produktion av ny byggnad i tolv våningar om totalt   44 000 kvadratmeter. Arbetena har redan inletts och den nya byggna­den ska stå färdig under våren 2019.

Entreprenaden är en del av AMF Fastigheters utvecklingsprojekt Urban Escape som innefattar ett helt kvarter med fem fastigheter med en yta om totalt 130 000 kvadratmeter samt anslutande gatumiljö.

Kilpatrick Townsends team bestod av Mattias Wittgren och Dennis Lundquist.

Kilpatrick Townsend rådgivare vid Actus Fastigheters avyttring av för- och grundskolefastigheter

STOCKHOLM (3 oktober 2016)  Kilpatrick Townsend har biträtt Actus Fastigheter vid dess avyttring av för- och grundskolefastigheter till ett värde av 710 mkr. Köpare är SPP Fastigheter.

Merparten av fastigheterna ligger i strategiskt utvalda utvecklingsområden med växande befolkning och elevunderlag i Storstockholmsområdet. Fastigheterna är fullt uthyrda och drygt hälften av hyresintäkterna kommer från kommunala kontrakt. Genomsnittlig löptid på hyreskontrakten är cirka 15 år.

Kilpatrick Townsends team bestod av Fredrik Ahlqvist, Hanna Sundberg och Erik Holmgren.

Bokrelease – Construction Management (Strategi och kontraktsutformning för framgångsrika CM-projekt)

STOCKHOLM (30 augusti 2016) –Att genomföra ett byggprojekt med hjälp av en extern konsult som planerar, leder och styr projekt som genomförs på delad entreprenad kallas för Construction Management, CM. Boken beskriver på ett enkelt och övergripande sätt vad genomförandeformen innebär och hur den fungerar i praktiken på den svenska byggmarknaden. Författarna Nicklas Björklund och Richard Henriksson sammanfattar och belyser de styrkor och möjligheter, respektive de svagheter och risker, som genomförandeformen kan innebära.

Boken är uppdelad i två delar. Den första delen syftar till att belysa strategiska frågor, det vill säga vad CM är och när det är lämpligt att använda. Den andra delen av boken fokuserar på operativa frågor, vad aktörerna ska tänka på när beslutet att använda sig av Construction Management redan har fattats, främst vid utformningen av kontrakt.

AB 04, ABT 06 och ABK 09 ingår som bilagor i boken.

Kilpatrick Townsend rådgivare vid Hemfosa Fastigheters förvärv av samhällsfastigheter

STOCKHOLM (7 juni 2016)  Kilpatrick Townsend har biträtt Hemfosa Fastigheter vid dess förvärv av tretton skolfastigheter till ett värde av 444 mkr med exklusiv option att i september 2016 teckna avtal om ytterligare två skolfastigheter till ett värde av 320 mkr. Säljare är Turako Skolfastigheter AB.

Av de tretton skolfastigheterna är tio belägna i Stockholm, två i Västerås och en i Lund. Sex av fastigheterna är nyproduktion där en fastighet är färdigbyggd och fem är under uppförande. Den uthyrbara ytan uppgår till drygt 16 000 kvm. Den största hyresgästen är Academedia.

Kilpatrick Townsends team bestod av Fredrik Ahlqvist, Charlotta Hahn och Dennis Lundquist.

Kilpatrick Townsend rådgivare vid Alma Property Partners förvärv av fastighet i Nybro

STOCKHOLM (4 maj 2016)  Kilpatrick Townsend har biträtt Alma Property Partners och dess samarbetspartner P&E Fastighetspartner i samband med förvärvet av en logistikfastighet i Nybro. Säljare är Skanska.

Fastigheten är fullt uthyrd till AB Gustaf Kähr (del av golvtillverkaren Kährs Group). Förvärvet sker genom Alma Industri & Logistik och tillträde ägde rum den 29 april.

Kilpatrick Townsends team bestod av Fredrik Ahlqvist och Charlotta Hahn.

Kilpatrick Townsend rådgivare vid Fastighets AB L E Lundbergs försäljning av fastigheter i Katrineholm

STOCKHOLM (3 maj 2016)  Kilpatrick Townsend har biträtt Fastighets AB L E Lundberg i samband med deras försäljning av fastigheter i Katrineholm. Köpare är D. Carnegie & Co. AB.

Fastighets AB L E Lundberg har avyttrat hela sitt fastighetsbestånd i Katrineholm till ett underliggande fastighetsvärde om 532 miljoner kronor. Fastigheterna består av 648 lägenheter med tillhörande garage och cirka 7 300 kvadratmeter kommersiell yta. Tillträde ägde rum den 2 maj.

Kilpatrick Townsends team bestod av Fredrik Ahlqvist och Erik Holmgren.

Kilpatrick Townsend högt rankat i Chambers Europe inom Real Estate och Employment

STOCKHOLM (29 april 2016) – Kilpatrick Townsends Stockholmskontor rankas inom band två för sin fastighets- och entreprenadverksamhet och inom band tre för sin arbetsrättsverksamhet enligt de nyligen offentliggjorda resultaten för Chambers Europe 2016. Resultaten baseras på omfattande undersökningar som utförs av det högt ansedda rankinginstitutet Chambers and Partners.

Stockholmskontorets fastighets- och entreprenadjurister uppmärksammas för sin kompetens inom bl.a. komplexa fastighetstransaktioner, fastighetsutveckling och joint ventures. Fastighetsgruppen, som anses vara ”An excellent team”, leds av Johan Gustavsson och Fredrik Ahlqvist. Klienterna berömmer bl.a. Johan Gustavsson för hans förmåga att slutföra transaktioner; ”He has the ability to make deals happen rather than just fighting and he has the right people around him”. Fredrik Ahlqvist omnämns bl.a. för sin förmåga att fokusera på rätt detaljer och för sin förhandlingsteknik; “He is good at focusing on what is important. He negotiates hard on the right things”. Entreprenadgruppen leds av Nicklas Björklund och Mattias Wittgren.

Arbetsrättsverksamheten, som är väl respekterad inom sitt område, leds av Robert Lakatos. Teamet omnämns bl.a. enligt följande; “The lawyers are very professional, service-minded and easy to deal withWe like the firm’s high competence and tactical experience”. Robert Lakatos omnämns särskilt för sin analysförmåga; ”Can easily understand the root of the problem, and is very quick and thorough in his analysis”.

Kilpatrick Townsend återigen högt rankat av Legal 500 för sin entreprenad- och fastighetsverksamhet

STOCKHOLM (21 april 2016)  Kilpatrick Townsend rankas som Second tier inom både entreprenad- och fastighetsrättsområdet, enligt Legal 500:s senaste ranking av de svenska advokatbyråerna.

Entreprenadverksamheten i Stockholm, som leds av partner Nicklas Björklund, får bl a följande omdöme ”high-level technical skills and very short response times”. Nicklas Björklund och Mattias Wittgren anses som ”exceptionally good construction lawyers”. Mattias Wittgren har även i år utnämnts till en av fem Leading Individuals inom entreprenadrätt.

Fastighetsverksamheten i Stockholm leds av partner Johan Gustavsson som även rankas som Leading Individual inom fastighetsrätt.

Stockholmskontoret rekommenderas vidare för sin verksamhet inom följande områden; Commercial, Corporate and M&A, Employment och Tax

Kilpatrick Townsend uppmärksammas återigen av Chambers Europe inom Real Estate och Employment

STOCKHOLM (4 maj 2015) – Kilpatrick Townsends Stockholmskontor rankas inom band två för sin fastighets- och entreprenadverksamhet, enligt Chambers Europe 2015. Byrån rankas dessutom som en av de tio ledande advokatbyråerna i Sverige inom arbetsrätt.

Stockholmskontorets fastighets- och entreprenadjurister uppmärksammas för sin kompetens inom bl.a. fastighetstransaktioner, projektutveckling, infrastrukturprojekt och entreprenadrätt. Fastighetsgruppen, som får omdömet ”a strong and reliable team”, leds av Johan Gustavsson och Fredrik Ahlqvist. Klienterna berömmer bl.a. Johan Gustavsson som anses vara ”an extremely good lawyer; fully aware of the client’s needs and really helpful in complex structures”. Entreprenadgruppen leds av Nicklas Björklund och Mattias Wittgren.

Arbetsrättsverksamheten, som är väl respekterad inom sitt område, leds av Robert Lakatos. Klienterna uppskattar hans erfarenhet inom tvistelösning och uttalar bl.a. följande ”The advice we receive from Mr Lakatos is of very high legal quality and his submissions to the court are always very well prepared”.

Kilpatrick Townsend återigen högt rankat av Legal 500 för sin entreprenad- och fastighetsverksamhet

STOCKHOLM (10 april 2015) – Kilpatrick Townsend rankas som ”second tier” inom både entreprenad- och fastighetsrättsområdet, enligt Legal 500:s senaste ranking av de svenska advokatbyråerna.

Entreprenadverksamheten i Stockholm, som leds av partner Nicklas Björklund, får bl a följande omdöme ”providing the highest level of service” och Mattias Wittgren, partner i entreprenadgruppen, har även i år utnämnts till en av fem Leading Individuals inom området.

Fastighetsverksamheten i Stockholm leds av partner Johan Gustavsson. Även Johan rankas som Leading Individual inom sitt verksamhetsområde. Fredrik Ahlqvist och Nicklas Björklund, båda partners, rekommenderas särskilt för sina specialistkompetenser, transaktioner respektive tvistelösning, inom fastighetsområdet.

Stockholmskontoret rekommenderas även för sin verksamhet inom följande områden; Corporate and Commercial, Employment, Mergers and Acquisitions och Tax.

 

Kilpatrick Townsend rådgivare vid Carlyles utveckling av Nacka Strand

STOCKHOLM (11 februari 2015) – Kilpatrick Townsend biträder Carlyle i samband med dess omstrukturering och utveckling av fastighetsbeståndet i Nacka Strand. Kilpatrick Townsend har bl.a. biträtt vid struktureringen och bildandet av ett joint venture med Oscar Properties avseende Nacka Sicklaön 369:32 omfattande cirka 200 bostadsrätter, vilket skedde i november 2014, och nu senast vid bildandet av ett joint venture tillsammans med Skanska avseende Nacka Sicklaön 13:79 omfattande cirka 270 bostadsrätter. Tillträden sker när detaljplanen vunnit laga kraft. Kilpatrick Townsends team består av Fredrik Ahlqvist, David Björne, Fredrika Myhrman, Hanna Sundberg och Marcus Munk.

Kilpatrick Townsend utser Matti Scheffer till ny partner

STOCKHOLM (18 december 2014) – Kilpatrick Townsend meddelade idag att Matti Scheffer kommer att inträda som partner på Stockholmskontoret per den 1 januari 2015.

Matti Scheffer började på Kilpatrick Townsend 2011 och han är specialiserad inom fastighetsrätt med särskild inriktning mot hyresrätt och juridik inom fastighetsförvaltning.

”Vi är mycket glada över att Matti blir partner. Matti är en oerhört duktig advokat som uppskattas av våra klienter och spelar en viktig roll för byrån, i synnerhet för att göra vårt erbjudande till fastighetsägare komplett”, säger Fredrik Ahlqvist, Managing Partner för Stockholmskontoret.

Kilpatrick Townsend rådgivare vid SISAB:s förvärv av Campus Konradsberg i Stockholm

STOCKHOLM (13 juni 2014) – Kilpatrick Townsend har biträtt Skolfastigheter i Stockholm Aktiebolag SISAB i samband med deras förvärv av Campus Konradsberg i Stockholm. Säljare är Akademiska Hus.

SISAB har avtalat om förvärv av fastigheterna Centauren 1, Ormbäraren 3 och Taffelberget 7, samtliga i Stockholm, till ett underliggande fastighetsvärde om drygt 2 miljarder kronor. De tre fastigheterna är belägna på sydvästra delen av Kungsholmen och består av ett tjugotal byggnader om totalt cirka 48 000 kvm uthyrningsbar area, fullt uthyrda till bl.a. Stockholm stad, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Internationella Montessoriskolan. Förvärvet är villkorat av styrelsegodkännanden samt godkännande av kommunfullmäktige.

Kilpatrick Townsends team bestod av Fredrik Ahlqvist, David Björne, Hanna Sundberg, Fredrika Myhrman, Richard Henriksson och Vidar Bley.

Kilpatrick Townsend rådgivare vid Hemfosas förvärv av samhällsfastigheter i Sundsvall

140520_Hemfosa_Kilpatrick Townsend_Pressrelease

STOCKHOLM (20 maj 2014) – Kilpatrick Townsend har biträtt Hemfosa Fastigheter i samband med deras förvärv av samhällsfastigheter i Sundsvall med Mittuniversitetet som största hyresgäst. Säljare är Akademiska Hus.

Hemfosa har avtalat om förvärv av fastigheterna Åkroken 1 och Västhagen 1 i Sundsvall till ett underliggande fastighetsvärde om 582 mkr. De två fastigheterna är centralt belägna i Sundsvall och består av cirka 33 000 kvm uthyrningsbar area, fullt uthyrd till Mittuniversitetet, Internationella Engelska Skolan samt SCA Research.

Kilpatrick Townsends team bestod av Fredrik Ahlqvist, David Björne, Hanna Sundberg, Hanna Björklund och Vidar Bley.

Kilpatrick Townsend uppmärksammas av Chambers Europe för sin fastighets- och arbetsrättsverksamhet

STOCKHOLM (9 maj 2014) – Kilpatrick Townsends svenska verksamhet rankas inom band två för sin fastighetsrättsverksamhet, enligt Chambers Europe 2014. Byrån rankas även som en av de tio ledande advokatbyråerna i Sverige inom arbetsrätt.

Fastighetsrättsverksamheten i Stockholm uppmärksammas för sin imponerande erfarenhet inom skatt, tvistelösning och finansiella frågor och för att ha ett starkt fokus på entreprenad och stora fastighetsutvecklingsprojekt. Gruppen leds av partner Johan Gustavsson och partner Fredrik Ahlqvist, som båda är väl ansedda inom området.

Arbetsrättsverksamheten i Stockholm leds av partner Robert Lakatos, som omnämns som “a very practical and a very thorough lawyer. He is great to work with.” Arbetsrättsgruppen, som är väl respekterad inom sitt område, fokuserar på arbetsrättslig tvistelösning, arbetsrättslig rådgivning i samband med transaktioner samt internutredningar. Gruppen har lång erfarenhet av arbetsrättslig tvistelösning för statliga myndigheters räkning.

Kilpatrick Townsend rankas högt av Legal 500 för sin entreprenad- och fastighetsverksamhet

STOCKHOLM (30 april 2014) – Kilpatrick Townsend rankas som “second tier” inom både entreprenad- och fastighetsrättsområdet, enligt Legal 500:s färska ranking av de svenska advokatbyråerna.

Entreprenadverksamheten i Stockholm, som leds av partner Nicklas Björklund, benämns som ”top-notch when it comes to construction law” och Mattias Wittgren, partner i entreprenadgruppen, har utnämnts till en av fem Leading Individuals inom området. Mattias Wittgren prisas av klienterna för sina kunskaper, ”has astounding depth of knowledge”.

Fastighetsverksamheten i Stockholm leds av partner Johan Gustavsson, som får omdömet ”has massive experience combined with a down-to-earth mentality”. Johan Gustavsson rankas även som Leading Individual inom området. Charlotta Bergman, biträdande jurist i fastighetsgruppen, omnämns som ”skilful with a talent for details”. Nicklas Björklund och David Björne, båda partners, rekommenderas för tvistelösning respektive skattefrågor inom fastighetsområdet.

Stockholmskontoret rekommenderas även för sin verksamhet inom följande områden; Arbetsrätt, Företagsförvärv och bolagsrätt, IT- och immaterialrätt och Skatt.

Kilpatrick Townsend ökar mest i intresse bland landets juridikstuderande

STOCKHOLM (11 april 2014) – Kilpatrick Townsend är den arbetsgivare som ökat mest  i intresse bland landets juridikstuderande mellan 2013 och 2014, enligt FöretagsBarometern 2014. Detta i jämförelse med samtliga advokatbyråer såväl som tingsrätter, offentliga verksamheter, revisionsbyråer och övriga företag.

FöretagsBarometern listar årligen de populäraste arbetsgivarna i Universums undersökning bland högskole- och universitetsstudenter. Antalet deltagare i årets enkät var 1097 juridikstudenter.

Kilpatrick Townsend öppnar nytt kontor i Los Angeles

STOCKHOLM (8 februari 2013) Kilpatrick Townsend & Stockton LLP har öppnat ett nytt kontor i Los Angeles. Kontoret kommer att ledas av immaterialrättsadvokaterna Larry McFarland, Dennis Wilson och andra jurister från den tidigare högt ansedda byrån Keats McFarland & Wilson (KMW). Los Angeles-kontoret kommer primärt att fokusera på juridisk rådgivning inom det immaterialrättsliga området, främst inom varumärkesrätt och upphovsrätt samt även processrätt och kommersiella tvister.

 

Advokatfirman Kilpatrick Townsend och Sourcing Professionals Nordic AB inbjuder till frukostseminarium

Advokatfirman Kilpatrick Townsend och Sourcing Professionals Nordic AB inbjuder till frukostseminarium under temat:

Etiska krav vid entreprenadupphandling

Inbjudna deltagare är bl.a. beslutsfattare med ansvar inom fastighet, teknik och upphandling i kommuner och andra offentliga organisationer som följer regelverken inom LOU och LUF.

  Tid: 14 februari 2013 kl. 8.00 – 9.30 (kaffe och smörgås serveras från kl 7.30)

  Plats: Hovslagargatan 5B, Stockholm

Program

• Inbjuden talare: Fredrik Jakobsson, Skatteverket

Hur Skatteverket kan hjälpa till  för att hålla oseriösa anbudsgivare utanför upphandlingar

 • Hur arbetar Skatteverket med dessa frågor?
 • Hur ser de olika uppläggen i byggsektorn ut?
 • Vem är ansvarig?

• Richard Livijn, Sourcing Professionals Nordic

”Den goda upphandlingsprocessen”: kravformuleringen, förfrågningsunderlaget, utvärderingen &   avslutet för att få seriösa leverantörer

 • Konsten att ställa rätt krav.
 • Utvärderingsmodellens betydelse för urvalet.
 • Utmaningar, fällor och tips.

• Nicklas Björklund och David Björne, Kilpatrick Townsend

Vilka etiska krav får beställaren ställa enligt LOU/LUF?

Etiska frågor i utvärderingsfasen:

 • Kan etiska krav värderas?
 • Hur får en utvärderingsmodell utformas enligt LOU/LUF?
 • Hur kan man skydda sig mot osund strategisk anbudsangivning enligt LOU/LUF?

Kan/bör beställaren föreskriva i avtalet om att det ska hävas under avtalsperioden om leverantören inte uppfyller etiska krav?

 

Kilpatrick Townsend utser Cecilia Lohmander och David Björne till partners

STOCKHOLM (20 december 2012) – Kilpatrick Townsend meddelade idag att Cecilia Lohmander och David Björne kommer att inträda som partners på Stockholmskontoret per den 1 januari 2013.

Cecilia Lohmander började på Kilpatrick Townsend 2002 och hon arbetar främst med aktiemarknads- och bolagsrätt, företagsförvärv, finansiella tillståndsfrågor och corporate compliance.

David Björne började på Kilpatrick Townsend 2006 och han arbetar främst med skatterätt och offentlig upphandling med särskild inriktning på bolagsbeskattning, fastighetsrelaterade skattefrågor och skatteprocess. Inom offentlig upphandling företräder han såväl leverantörer som beställare, särskilt inom entreprenadområdet.

”Vi är mycket glada över att kunna berätta att Cecilia och David blir partners. Cecilia och David är oerhört duktiga advokater som uppskattas av våra klienter och spelar en viktig roll för byrån”, säger Johan Gustavsson, Managing Partner för Stockholmskontoret.

Kilpatrick Townsend utökar sin närvaro i Asien med strategisk expansion till Shanghai

STOCKHOLM (5 november 2012) – Kilpatrick Townsend & Stockton LLP har öppnat ett nytt kontor i Shanghai i Folkrepubliken Kina. Genom det nya kontoret kommer byrån att öka tillgängligheten till den markant växande juridiska och kommersiella aktiviteten i regionen.

Kenneth Chang, delägare och ledande juridisk rådgivare inom immaterialrätt, kommer att vara Managing Partner på Kilpatrick Townsends Shanghai-kontor. Charles Gray, biträdande jurist med fokus på immaterialrätt, kommer också att vara stationerad vid det nya kontoret.

Kilpatrick Townsends Shanghai-kontor är beläget i ZhangJiang High-Tech Park och kommer primärt att fokusera på juridisk rådgivning inom det immaterialrättsliga området till befintliga klienter och andra företag med intressen i regionen samt även främja affärsutvecklingen och bygga upp relationer med befintliga och nya klienter i Asien.

 

Kilpatrick Townsend rådgivare vid Areim Fund II:s förvärv av fastighetsportfölj i Sverige

STOCKHOLM (15 oktober 2012) – Kilpatrick Townsend biträdde Areim Fund II vid dess förvärv av en fastighetsportfölj bestående av 25 handelsfastigheter i Sverige från TERI Property I Sweden AB:s konkursbo och TERI Property II Sweden AB:s konkursbo.

Kilpatrick Townsends team bestod av Fredrik Ahlqvist, Fredrika Myhrman och Charlotta Bergman.

Kilpatrick Townsend juridisk rådgivare vid Catella Real Estate AG KAG:s försäljning av Baltzar City i centrala Malmö

Stockholm (4 oktober 2012 ) – Kilpatrick Townsend agerade juridisk rådgivare åt Catella Real Estate AG KAG, genom fonden Focus Nordic Cities, vid dess försäljning av fastigheten Malmö Sankt Jörgen 21, mer känd som Baltzar City, till Wihlborgs.

Baltzar City är ett landmärke som ligger vid korsningen av gågatorna Södergatan och Baltzarsgatan i Malmö. Fastighetens uthyrningsbara yta omfattar 11.340 kvm varav 7.800 kvm är kontor och 3.540 kvm utgörs av butiksytor.

Kilpatrick Townsends team bestod av Johan Gustavsson och Hanna Sundberg.

Kilpatrick Townsend rådgivare vid Lärarförbundets försäljning av kvarteret Bryggmästaren

STOCKHOLM (7 september 2012) – Kilpatrick Townsend biträdde Lärarförbundet vid dess försäljning av tomträtterna till fastigheterna Bryggmästaren 5, Bryggmästaren 6 och Bryggmästaren 7 i Stockholm till Axfast AB. Kvarteret Bryggmästaren som avgränsas av Kungsgatan, Målargatan, Gamla Brogatan och Klara Norra Kyrkogata innehåller total 15 000 kvm uthyrningsbar area.

Kilpatrick Townsends team bestod av Johan Gustavsson och Hanna Sundberg.

Kilpatrick Townsend rådgivare vid Sveafastigheters försäljning av bostadsportfölj i Sundsvall

STOCKHOLM (16 juli 2012) – Kilpatrick Townsend biträdde Sveafastigheter Sverige 1 i samband med deras försäljning till HSB Mitt av ett bostadsbestånd i Sundsvall om cirka 900 lägenheter fördelade på 21 fastigheter. Transaktionen genomförs som bolagsaffär.

Kilpatrick Townsends team bestod av Fredrik Ahlqvist och Charlotta Bergman.

Kilpatrick Townsend rådgivare vid Catella Real Estates förvärv av Sjöstadsporten i Hammarby Sjöstad

STOCKHOLM (5 juli 2012) – Kilpatrick Townsend biträdde Catella Real Estate AG KAG vid dess förvärv av Sjöstadsporten i Hammarby Sjöstad från Areim Property Holding. Fastigheten innehåller kontor och har en total yta om 7 700 kvadratmeter.

Kilpatrick Townsends team leddes av Johan Gustavsson och Matti Scheffer.

Kilpatrick Townsend biträder vid breddande av ägande i Tengbomgruppen AB

STOCKHOLM (10 februari 2011) – Kilpatrick Townsend har biträtt vid breddande av ägandet i Tengbomgruppen AB.

Genom transaktionen förvärvar investeringsbolaget Sobro cirka 60 procent av aktierna i  Tengbomgruppen.

Tengbomgruppen AB är ett av Nordens största och ledande arkitektföretag som grundades 1906 av Ivar Tengbom, föregångare inom svensk arkitektur. Företaget har idag omkring 380 medarbetare på åtta kontor runtom i Sverige.

Kilpatrick Townsend var rådgivare åt Tengbomgruppen. Från Kilpatrick Townsend deltog Sören Druve, Maria Loinder, Hanna Sundberg och Ellinor Bergman.

Katarina Winiarski utnämns till delägare i Kilpatrick Stockton

STOCKHOLM (20 december 2010) Kilpatrick Stockton tillkännagav idag att Katarina Winiarski blir Stockholmskontorets trettonde delägare per den 1 januari 2011.

”Vi är mycket glada över att kunna berätta att Katarina blir delägare. Hennes kvalifikationer talar för sig själva och beslutet var enkelt. Katarina är en oerhört duktig advokat som uppskattas av våra klienter och hon spelar en viktig roll för byrån i den tillväxtfas vi befinner oss i”, säger Sören Druve, Managing Partner för det svenska kontoret.

Diane Prucino, en av två Managing Partners på global nivå, säger: ”Engagemang och utmärkta insatser för klienter och för byrån inom flera olika områden är utmärkande drag för Katarina. Jag välkomnar henne som delägarkollega i firman!”.

Katarina Winiarski är en av byråns experter på entreprenad- och processrätt. Hon har omfattande och flerårig erfarenhet av rådgivning till företag, organisationer och myndigheter inom bl.a. entreprenadrätt och processrätt. Hennes erfarenhet inbegriper även flera mycket omfattande tvister inför domstol och i skiljeförfarande, särskilt avseende större

Kilpatrick Stockton utnämnd till ledande svensk byrå inom fastighetsrätt

STOCKHOLM (17 november 2010) Kilpatrick Stocktons Stockholmskontor rankas som en ledande juridisk rådgivare i Sverige inom fastighetsrätt.

Ett av de främsta engelska analysföretagen, Practical Law Company (PLC), har offentliggjort sina senaste rankinglistor inom bl a Real Estate. Flera jurister på Kilpatrick Stockton rankas bland de främsta inom området.

”Det är mycket glädjande att ta del av resultatet” säger Sören Druve, Managing Partner för det svenska kontoret. ”Vi ser utnämningen som ett kvitto på att vi lyckats hålla och stärka vår ledande ställning inom fastighetsrätten samtidigt som kontoret växer inom andra rättsområden.”

För att ta del av rankinglistan, besök http://whichlawyer.practicallaw.com.

Kilpatrick Stockton och Townsend and Townsend and Crew går samman

STOCKHOLM (3 november 2010) – Kilpatrick Stockton och Townsend and Townsend and Crew tillkännagav idag sammanslagningen av advokatbyråerna, vilket skapar en av världens ledande advokatbyråer. Efter den 1 januari 2011, då sammanslagningen träder ikraft, kommer den gemensamma byrån att heta Kilpatrick Townsend & Stockton LLP.

Bill Dorris från Kilpatrick Stockton kommer att vara styrelseordförande i Kilpatrick Townsend. Diane Prucino från Kilpatrick Stockton och Maureen Sheehy från Townsend kommer tillsammans att vara Managing Partners i den nya firman.

“Sammanslagningen kombinerar erfarenheten hos några av marknadens främsta jurister som redan är välkända för en lång rad företag inom en mängd olika branscher” säger Bill Dorris, blivande ordförande i Kilpatrick Townsend. “Våra klienter får tillgång till 650 jurister vars strategiska kompetenser omfattar allt från immaterialrätt och bolagsrätt till processrätt. Med dessa omfattande resurser kommer Kilpatrick Townsend att kunna erbjuda klienterna en ännu bättre service.”

Kilpatrick Townsend kommer att ha 17 kontor över hela USA (Atlanta, Augusta, Charlotte, Denver, New York, Oakland, Palo Alto, Raleigh, San Diego, San Francisco, Seattle, Walnut Creek, Washington, DC, Winston-Salem), i Asien (Tokyo), i Europa (Stockholm) och i Mellanöstern (Dubai).

“Det är spännande att vara en del av en snabbt växande firma”, säger Sören Druve, Managing Partner för det svenska kontoret. “Den internationella tillväxten till en allt större fullservicebyrå går hand i hand med vår expansion i Stockholm.”

Sammanslagningen med Townsend kommer en månad efter det att Kilpatrick Stockton tillkännagav sammanslagningen med den Oakland-baserade entreprenadrättsbyrån Bell, Rosenberg & Hughes.

Om Kilpatrick Stockton

Kilpatrick Stockton är en av världens ledande advokatbyråer med cirka 465 jurister fördelade på tio kontor i USA (Atlanta, Augusta, Charlotte, New York, Oakland, Raleigh, Washington, DC och Winston-Salem), i Europa (Stockholm) och i Mellanöstern (Dubai). Kilpatrick Stockton tillhandahåller genom innovativa affärslösningar resultatorienterad rådgivning till företag inom allt från finansiella transaktioner och värdepappershandel till frågor om immateriella rättigheter. Genom samarbetet mellan Kilpatrick Stocktons olika experter kan byrån tillhandahålla kunnig och proaktiv vägledning för företag i varje skede av affärslivscykeln. För mer information om Kilpatrick Stockton, besök gärna www.kilpatrickstockton.com.

Om Townsend and Townsend and Crew

Townsend är en ledande amerikansk och sedan länge välrenommerad byrå inom immaterialrätt.  Townsend arbetar med företag, uppfinnare, entreprenörer, forskare och investerare för att skydda deras innovativa produkter och idéer. Advokatbyrån erbjuder ett komplett utbud av immaterialrättsliga tjänster, inkluderande patent- och upphovsrätt, intrångsprocesser och licensiering med kompletterande expertis inom konkurrens- och processrätt. Med huvudkontor i San Francisco och ytterligare kontor i Palo Alto, Walnut Creek, San Diego, Seattle, Denver, Washington, DC och Tokyo har Townsend närmare 200 jurister och andra experter, varav flertalet med hög teknisk utbildning och omfattande vetenskaplig och affärsmässig erfarenhet. För mer information om Townsend and Townsend and Crew, besök gärna www.townsend.com.

Kilpatrick Stockton expanderar till Kalifornien

ATLANTA/OAKLAND/STOCKHOLM (4-5 oktober 2010) – Advokatbyråerna Kilpatrick Stockton och Bell, Rosenberg & Hughes tillkännagav den 4 oktober 2010 att de från och med den 1 oktober 2010 gått samman under namnet Kilpatrick Stockton.  Fusionen innebär att Kilpatrick Stockton får sitt första kontor i Kalifornien.

“Fusionen innebär en kombination av två organisationer vars fulla fokus är att erbjuda enastående service till våra klienter” säger Bill Dorris, en av två Managing Partners för Kilpatrick Stockton i USA. “Detta förstärker Kilpatrick Stocktons rykte som en av de främsta firmorna för entreprenad- och infrastrukturprojekt. Vi glädjer oss över vår närvaro i Kalifornien och ser fram emot ett fördjupat samarbete med redan existerande klienter och dessutom att möta våra nya klienter.”

”Kontoret i Kalifornien ökar ytterligare våra möjligheter att ge service till klienter med verksamhet på båda sidor om Atlanten” säger Sören Druve, Managing Partner för det svenska kontoret. ”Tillsammans med vår expansion och breddning av verksamheten i Stockholm innebär detta att vi positionerar oss som en stark kandidat för cross border-rådgivning. Dessutom bekräftar och stärker fusionen vår ledande ställning inom entreprenad- och fastighetsrätten.”

Kilpatrick Stocktons internationella verksamhetsgrupp Construction and Infrastructure Development är rankad som en av de bästa av bl.a. Chambers USA. Även entreprenadverksamheten i Sverige är högt rankad av såväl Legal 500 som Practical Law Company. Rankinginstituten berömmer Kilpatrick Stocktons advokater för sin ‘knowledge, experience and competence’ (Legal 500) och tillkännager att Stockholmskontoret anlitats i de största infrastrukturprojekten såsom Citybanan i Stockholm och Norra Länken.