Allmänna villkor

 

1. Inledning och uppdragets omfattning

1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller för all rådgivning och alla andra tjänster som Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB (”Advokatbyrån”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”), tillhandahåller sina klienter (”ereller ”ni). Genom att anlita oss anses ni ha tagit del av samt accepterat Villkoren. Villkoren finns tillgängliga på vår hemsida, www.kilpatricktownsend.se.

1.2 Eventuella tillägg till och/eller ändringar i Villkoren, ska införas i en skriftlig uppdragsbekräftelse eller överenskommelse mellan Advokatbyrån och er.

1.3 Vi är skyldiga att följa Sveriges advokatsamfunds regler om god advokatsed. Reglerna om god advokatsed har företräde framför Villkoren i den mån det förekommer oförenliga bestämmelser.

1.4 Alla uppdrag ingås med Advokatbyrån (avtalspart) och inte med någon enskild fysisk person som är verksam på Advokatbyrån. Detta gäller även om det framförs önskemål om att uppdraget ska utföras av en eller flera specifika personer verksamma på Advokatbyrån. Advokatbyråns partners och övriga anställda omfattas således av Villkoren och ska inte ha ett personligt ansvar, såvida inte annat följer av tvingande svensk lag.

1.5 Även om Advokatbyrån är avtalspart, har en av Advokatbyråns partners ansvaret för tillhanda-hållandet av tjänsterna.

1.6 Vår rådgivning är begränsad till svensk rätt. I särskilda fall kan vi uttrycka en uppfattning om lagstiftningen i andra jurisdiktioner, utan att detta utgör juridisk rådgivning. Vi bistår er dock gärna med att hämta in nödvändig juridisk rådgivning från andra jurisdiktioner.

1.7 Vår rådgivning omfattar inte skatterådgivning eller finansiell rådgivning, om inte annat avtalats särskilt i skriftlig form.

1.8 Vår rådgivning omfattar inte redovisnings- eller affärsmässiga konsekvenser av olika beslut, investeringar eller transaktioner.

2. Identifiering av klient

2.1 Vi är enligt lag skyldiga att i vissa fall kontrollera våra klienters identitet och ägarförhållanden. Detsamma gäller vissa till klienten anknutna bolag och personer. Vi är i vissa fall även skyldiga att inhämta information om arten och syftet med ärendet innan uppdraget påbörjas. Som ett led i den kontrollen, kan vi begära att få se identitetshandlingar avseende er och de personer som företräder er. Vi är också skyldiga att verifiera den information som lämnas till oss. Vi kan därför komma att inhämta information från externa källor. Vi behåller all information som vi inhämtat för sådana ändamål.

2.2 Vi är enligt lag skyldiga att i vissa fall lämna information till skattemyndigheten angående ert momsregistreringsnummer.

2.3 Vi är enligt lag skyldiga att anmäla misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism. Vid sådant förhållande är vi förhindrade att underrätta er om att misstankar föreligger och/eller att anmälan gjorts. Vi är också skyldiga att avböja eller frånträda ett uppdrag när det finns misstankar om penningtvätt och/eller finansiering av terrorism.

2.4 Vi kan inte hållas ansvariga för direkt eller indirekt skada som ni förorsakats på grund av att vi iakttagit våra skyldigheter i punkterna 2.2-2.3.

2.5 Vi kan vara förhindrade att företräda er om det finns en intressekonflikt i förhållande till en annan klient. Mot den bakgrunden och i enlighet med reglerna om god advokatsed, genomför vi alltid en kontroll av om det finns en intressekonflikt innan vi åtar oss ett nytt uppdrag.

3. Sekretess och immateriella rättigheter

3.1 I enlighet med reglerna om god advokatsed iakttar vi sekretess angående den information som ni lämnar till oss på lämpligt sätt.

3.2 Upphovsrätten till våra arbetsresultat och råd tillhör oss. Detsamma gäller andra immateriella rättigheter. Ni har rätt att använda arbetsresultatet och råden för det avsedda ändamålet. Arbetsresultatet eller råden får dock inte spridas eller användas för annat ändamål.

4. Kommunikation

4.1 Vi kommunicerar på flera olika sätt med våra klienter och andra parter. Elektronisk kommunikation, till exempel via e-post eller internet, är förenat med vissa risker. Vi tar inget ansvar för dessa risker.

4.2 Våra spam- och virusfilter och övriga säkerhets-system kan ibland filtrera bort e-post. När ni skickar viktig e-post till oss, bör ni därför följa upp denna via telefon.

5. Arvoden och kostnader

5.1 Våra arvoden faktureras i enlighet med god advokatsed. Det innebär att arvodet fastställs på basis av bland annat (i) nedlagd tid, (ii) den skicklighet och erfarenhet som uppdraget krävt, (iii) de värden som uppdraget rör, (iv) eventuella risker för Advokatbyrån, (v) tidspress och (vi) uppnått resultat.

5.2 När vi utför uppdraget, har vi rätt att göra utlägg för resor och kostnader hänförliga till uppdraget. Vi samråder dock med er innan vi gör betydande utlägg.

5.3 I domstolsprocesser och skiljeförfaranden ska i normalfallet den förlorande parten betala den vinnande partens rättegångskostnader. Det är dock vanligt att den vinnande parten inte får full ersättning för sina rättegångskostnader. Oavsett om ni är vinnande eller förlorande part måste ni betala för de tjänster vi utfört och för de kostnader vi haft.

5.4 Om ni tar i anspråk en rättsskyddsförsäkring för vårt arvode och våra utlägg, ska ni betala arvodet och utläggen till den del dessa inte täcks av försäkringen.

6. Fakturering

6.1 Vi fakturerar i normalfallet månadsvis.

6.2 Vi kan begära förskott innan vi påbörjar vårt uppdrag. En begäran om förskott är ingen uppskattad eller avtalad begränsning av vårt arvode eller våra kostnader.

7. Ansvarsbegränsningar

7.1 Advokatbyråns ansvar för skada som ni har vållats på grund av fel eller försummelse från vår sida vid utförandet av uppdraget är begränsat till 50 miljoner kr. Om arvodet för uppdraget understiger 500 000 kr, ska Advokatbyråns ansvar dock vara begränsat till 5 miljoner kr.

7.2 Advokatbyråns ansvar gentemot er, ska reduceras med all ersättning som ni kan få ut enligt försäkring, avtal eller förbindelse.

7.3 Advokatbyråns ansvar är begränsat till er och omfattar inte eventuell skada som uppstått hos tredje man.

7.4 Advokatbyrån är inte ansvarig för förlust eller skada, som uppkommit till följd av att ni påförts, eller riskerar att påföras skatt eller skattetillägg, om inte uppdraget omfattat skatterättslig rådgivning.

8. Ansvarsförsäkring

8.1 Vi upprätthåller en för verksamheten anpassad ansvarsförsäkring, utöver Sveriges advokatsamfunds obligatoriska ansvarsförsäkring.

9. Uppdragets upphörande

9.1 Ni kan när som helst avsluta samarbetet med oss genom att skriftligen begära att vi frånträder uppdraget. Vid sådant förhållande ska ni endast betala för det arbete vi utfört och de kostnader vi haft före det att uppdraget avslutades.

9.2 Lag och god advokatsed anger under vilka förutsättningar vi har rätt, eller är skyldiga, att avböja eller frånträda uppdrag.

10. Förfarandet vid krav mot Advokatbyrån

10.1 Krav mot Advokatbyrån ska framföras till ansvarig partner och managing partner, så snart ni har fått kännedom om de omständigheter som ligger till grund för kravet.

10.2 Krav får inte framställas senare än 6 månader efter det att omständigheterna, som ligger till grund för kravet, blev kända för er, eller borde ha blivit kända för er, om ni gjort rimliga undersökningar. Under alla förhållanden får inte krav framställas senare än 12 månader efter det att den sista fakturan utställdes för det uppdrag som kravet avser.

11. Övrigt

11.1 Villkoren kan komma att ändras. Den senaste versionen finns alltid på vår hemsida, www.kilpatricktownsend.se. Ändringar gäller endast uppdrag som påbörjades efter det att ändringarna införts.

11.2 Villkoren har tagits fram på svenska och engelska. För klienter med hemvist i Sverige gäller den svenska versionen. För övriga klienter gäller den engelska versionen.

12. Tvistelösning m.m.

12.1 Villkoren och alla frågeställningar kring dem samt Advokatbyråns uppdrag för er regleras av och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt.

12.2 Tvist med anledning av Villkoren, eventuella särskilda villkor för uppdraget, Advokatbyråns uppdrag eller våra tjänster, ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsreglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Sätet för skiljeförfarandet ska vara Stockholm. Språket för skiljeförfarandet ska vara svenska. Svensk lag ska tillämpas på tvisten. Skiljeförfarandet och en eventuell framtida skiljedom ska omfattas av sekretess.

12.3 Oavsett vad som följer av punkten 12.2, har Advokatbyrån rätt att väcka talan vid behörig domstol såvitt avser förfallna fordringar mot er.