Information till registrerade

 

Regler om skydd vid behandling av personuppgifter

1. Hur vi behandlar personuppgifter

Kilpatrick Townsend    &    Stockton    Advokat    KB    (”Advokatbyrån”)   är   personuppgiftsansvarig   för   de   personuppgifter avseende de kontaktpersoner vi erhåller  i  samband  med  uppdrag  eller  som  annars   behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du  är  inte  skyldig  att  lämna  personuppgifter  till  oss  men  utan  att  det  sker  kan  vi  inte  åta  oss  ett  uppdrag  eftersom  vi  inte  kan  genomföra  nödvändig  jävs- och penningtvättskontroll. Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs-  och  (i  förekommande  fall)  penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina
intressen,  för  redovisnings-  och  faktureringsändamål.  Dessa    uppgifter    behandlas    på    grundval    av    att Advokatbyrån ska kunna fullgöra av avtal med er som klient respektive för att fullgöra rättsliga förpliktelser. Uppgifterna   kan   också   användas   för   affärs-  och metodutveckling,     marknadsanalys,     statistik och riskhantering.  Uppgifterna  som  behandlas  i  syfte  att  utveckla  och  analysera  verksamheten  behandlas  på grundval   av   vårt   berättigade   intresse   att   utveckla  verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

2. Överföring av personuppgifter

Personuppgifter   kan   komma   att   överföras   mellan   advokatbyråns  olika  koncern- eller  systerbolag  i    syfte att utföra jävs- och penningtvättkontroll, för informations- och     kunskapsutbyte          och
resursallokering.    Vi    kommer    inte    att    lämna    ut    personuppgifter  till  utomstående  annat  än  i  de  fall  då  (i)  det  särskilt  överenskommits  mellan  advokatbyrån  och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är   nödvändigt   för   att   vi   skall   fullgöra   lagstadgad   skyldighet   eller   efterkomma   myndighetsbeslut   eller   beslut   av   domstol,   eller   (iv)   för   det   fall   vi   anlitar   utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår  räkning.  Uppgifterna  kan  komma  att  lämnas  ut  till  domstolar,   myndigheter,   motparter   och   motpartsombud  om  det  är  nödvändigt  för  att  tillvarata  dina  rättigheter.

3. Hur dina personuppgifter sparas

Personuppgifterna    sparas,    i    enlighet    med    den    skyldighet  som  åvilar  Advokatbyrån  enligt  Vägledande  regler  för  god  advokatsed,  under  en  tid  om  tio  år  från  dagen  för  ärendets  slutförande,  eller  den  längre  tid  som   påkallas   av   ärendets   natur.   Uppgifter   som   behandlas    i    syfte    att    utveckla,    analysera    och    marknadsföra    advokatbyråns    verksamhet    sparas    under   en   tid   om   sex   månader   efter   den   senaste   kontakten.  Om  du  avanmäler  dig  från  nyhetsbrev  eller  liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas.

4. Dina rättigheter som klient

Du  har  rätt  att  kostnadsfritt  begära  information  från  Advokatbyrån om användningen av de personuppgifter som  rör  dig.  Vi  kommer  på  din  begäran  eller  på  eget  initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa   behandlingen   av   sådana   uppgifter.   För   Advokatbyrån  finns  dock  i  vissa  fall  annan  lagstiftning  som  gör  att  vi  inte  alltid  omedelbart  kan  radera  dina  personuppgifter.  Vi  är  nämligen  skyldiga  att  spara  en  del  av  dina  personuppgifter  under  viss  tid  för  att  uppfylla      lagkrav      om      exempelvis      bokföring,      motverkande   av   penningtvätt   och   bedrägerier   eller   med hänsyn till reglerna om preskription. Du har vidare rätt  att  begära  att  dina  uppgifter  inte  behandlas  för   direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del  av  dina  personuppgifter  i  ett  maskinläsbart  format  eller,  om  det  är  tekniskt  möjligt,  att  få  uppgifterna  överförda  till  en  tredje  part  som  du  anvisar.  Om  du  är  missnöjd  med  vår  behandling  kan  du  lämna  in  ett  klagomål  till  en  tillsynsmyndighet  vilket  i  Sverige  är  Datainspektionen  (www.datainspektionen.se).  Du  kan  också  vända  dig  till  tillsynsmyndigheten  i  det  land  där  du bor eller arbetar. Advokatbyrån  är  en  internationell  byrå  varför  uppgifter  förs    över    till    USA    med    hjälp    av    så    kallade modellklausuler. Modellklausulerna
garanterar  skydd  för personuppgifterna.

Kontakta oss via ComplianceSTK@kilpatricktownsend.com  eller  adress  nedan    om    du    har    några    frågor    rörande    vår    personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig
Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB
Hovslagargatan 5B
Box 5421, 114 84 Stockholm
Telefon: 08-505 646 00
Org. nr: 969676-8705