Nyhet Tillfälliga regler om korttidsarbete

18 mars, 2020

Vad är korttidsarbete?

Korttidsarbete är arbete där arbetstiden är kortare än den ordinarie arbetstiden, där partiell arbetsbefrielse införs med stöd av ett centralt kollektivavtal under en begränsad period. Lönen är därför något lägre än den ordinarie lönen.

Det statliga stödet enligt de tillfälliga reglerna innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Den tillfälliga höjningen av statens andel av kostnaden innebär att systemet blir mer förmånligt för både arbetstagare och arbetsgivare. Det statliga stödet kan erhållas av arbetsgivare utan kollektivavtal, under vissa förutsättningar.

Villkor för korttidsarbete

stockholm-4874814_1920 (2)Det finns tre fasta nivåer för arbetstidsminskning: 20, 40 eller 60 procent som innebär minskade kostnader med 19, 36 respektive 53 procent för arbetsgivaren i de tre olika fallen. Det är endast vid arbetstidsminskning inom dessa nivåer som stöd för korttidsarbetet gäller.

Arbetsgivaren ska visa på svårigheter att klara de ekonomiska utmaningar som kommer i kölvattnet av Covid-19. Svårigheterna ska vara orsakade av ett förhållande utom arbetsgivarens kontroll och specifikt drabba arbetsgivarens verksamhet. Det är i dagsläget oklart hur och med vilken styrka arbetsgivaren ska visa att dessa förutsättningar är uppfyllda. Vi räknar med att Tillväxtverket kommer att tillhandahålla mer information om detta inom kort.

För att beviljas ersättning måste arbetsgivaren ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska arbetskraftskostnader, såsom uppsägning av ej verksamhetskritisk personal som inte är tillsvidareanställd (i de fall detta är möjligt).

Arbetsgivare som vid tidpunkten för ansökan är föremål för företagsrekonstruktion eller är på obestånd kan inte få stödet. Arbetsgivare bör vara redo att tillhandahålla uppdaterade balansräkningar som visar att arbetsgivaren inte befinner sig i s.k. kontrollbalansräkningsplikt (d.v.s. något förenklat att arbetsgivaren inte har förbrukat mer än hälften av det bundna aktiekapitalet).

Alla arbetsgivare, med undantag för vissa offentliga aktörer, kan få stöd vid korttidsarbete om kraven för stödet är uppfyllda.

Period, ansökan och storlek på ersättning

  • Ansökan sker via Tillväxtverket och öppnar den 7 april 2020. Perioden som stödet kan omfatta är dock från den 16 mars och sex månader framåt med möjlighet att ansöka om tre ytterligare månader.
  • Stödet utbetalas först efter att Tillväxtverket har godkänt ansökan. Ansökningarna kommer att handläggas skyndsamt.
  • Ersättningen kommer att täcka löner upp till 44 000 kronor i månaden. Arbetsgivaren ansvarar för eventuell överskjutande del.

Fördelning av kostnader

Nivå Minskad arbetstid Minskad lön Arbetsgivare Stat Minskad kostnad för arbetsgivare
1 20% 4 % 1 % 15 % – 19 %
2 40% 6 % 4 % 30 % – 36 %
3 60% 7,5 % 7.5 % 45 % – 53 %


Förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare

För att arbetsgivare ska kunna använda sig av korttidsarbete krävs stöd för korttidsarbete i centrala och/eller lokala kollektivavtal. I avsaknad av kollektivavtal krävs ett skriftligt avtal med minst 70 procent av arbetstagarna hos arbetsgivaren, med stöd för korttidsarbete. Kilpatrick Townsend kan hjälpa till med avtal för arbetsgivare som saknar kollektivavtal, d.v.s. det avtal som ska godkännas av minst 70 procent av de anställda.

Hur kan arbetsgivare förbereda sig?

Förbered argumentation och motivering till ansökan som beskriver:

  • Varför arbetsgivaren drabbats av svårigheter att klara de ekonomiska utmaningar som kommer i kölvattnet av Covid-19;
  • På vilket sätt arbetsgivaren redan har använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska arbetskraftskostnader, såsom uppsägning av ej verksamhetskritisk personal som inte är tillsvidareanställd (i de fall detta är möjligt);
  • Ta fram uppdaterade balansräkningar som visar att arbetsgivaren inte befinner sig i s.k. kontrollbalansräkningsplikt; och
  • I avsaknad av kollektivavtal, förbereda ett skriftligt avtal med minst 70 procent av arbetstagarna hos arbetsgivaren, med stöd för korttidsarbete.

Genom att vidta ovanstående åtgärder redan nu, kan arbetsgivaren vara redo att snabbt lämna in ansökan om ersättning när ansökan öppnar hos Tillväxtverket den 7 april 2020.

Referens: https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/om-forslaget-korttidspermittering/Relaterade medarbetare