Vi biträder klienter i alla typer av ärenden som rör efterlevnaden av olika regler inom näringslivet (corporate compliance) och den offentliga sektorn. Vårt biträde kan till exempel avse utredning av företagsbedrägerier, oegentligheter av anställda, korruption, penningtvätt, revisorsansvar samt VD- och styrelseansvar.

Vi hjälper våra klienter med bl.a.

  • upprättande av interna föreskrifter och policydokument för anställda
  • andra förebyggande åtgärder
  • internutredningar
  • analys av framförallt arbetsrättsliga, straffrättsliga och skadeståndsrättsliga frågor som uppkommer i samband med internutredningar
  • biträde i skiljeprocesser och domstolsförfaranden som inleds på grund av de beslut som fattas i samband med internutredningar

Kontakt: Robert Lakatos