Vi företräder emittenter, investerare och andra aktörer på kapitalmarknaden bl.a. beträffande

  • offentliga erbjudanden
  • börsintroduktioner
  • struktureringar av nyemissioner
  • upprättande av prospekt och erbjudandehandlingar
  • kontakter med Aktiemarknadsnämnden, Finansinspektionen m.fl.
  • spin-offs
  • bolagsstämmor
  • bolagsstyrning
  • marknadsinformation & rapporteringsskyldigheter
  • incitamentsprogram

Vi biträder även klienter i frågor om regelefterlevnad och upprättar exempelvis policydokument avseende penningtvätt, anti-korruption och intressekonflikter.

Kontakt: Cecilia Lohmander