Information om behandling av personuppgifter

 

1. Hur vi behandlar personuppgifter

Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB (”Advokatbyrån”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det  sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i  förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, samt för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av att Advokatbyrån ska kunna fullgöra avtal med er som klient respektive för att fullgöra rättsliga förpliktelser. Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

2. Överföring av personuppgifter

Personuppgifter kan komma att överföras mellan Advokatbyråns olika koncern- eller systerbolag i syfte att utföra jävs- och penningtvättkontroll, för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan Advokatbyrån och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi ska fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter. Advokatbyrån är en internationell byrå varför uppgifter förs över till USA med hjälp av så kallade modellklausuler. Modellklausulerna garanterar skydd för personuppgifterna.

3. Hur dina personuppgifter sparas

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Advokatbyrån enligt Vägledande regler om god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra Advokatbyråns verksamhet sparas så länge det finns ett berättigat intresse. Du kan när som helst välja att avregistrera dig från vårt nyhetsbrev genom att klicka på länken längst ned i nyhetsbrevet eller genom att ta kontakt med oss direkt via kontaktuppgifterna som anges längst ned på denna sida.

4. Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Advokatbyrån om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. För Advokatbyrån finns dock i vissa fall annan lagstiftning som gör att vi inte alltid omedelbart kan radera dina personuppgifter. Vi är nämligen skyldiga att spara en del av dina personuppgifter under viss tid för att uppfylla lagkrav avseende exempelvis bokföring, motverkande av penningtvätt och bedrägerier eller med hänsyn till reglerna om preskription. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar.

Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar. Kontakta oss via kontaktuppgifterna som anges längst ned på denna sida om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

5. Tillägg och ändringar

Vi förbehåller oss rätten att ändra och uppdatera denna information från tid till annan för att återspegla ändrade lagkrav eller vår behandling. Den senaste versionen av vår information om behandling av personuppgifter finns alltid tillgänglig på vår webbplats.

Personuppgiftsansvarig

Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB
Hovslagargatan 5B
Box 5421
114 84 Stockholm
Telefon: 08-505 646 00
Org.nr: 969676-8705

E-postadress: complianceSTK@kilpatricktownsend.com