Matti Scheffer - Advokat Partner - Kilpatrick Townsend
Matti Scheffer
Advokat, Partner
Översikt

Matti Scheffer arbetar främst med kommersiell hyresrätt och fastighetsrätt, inklusive nationella och internationella fastighetstransaktioner. Matti arbetar även med processrätt och är ombud i tvistemål i hyresnämnder och i allmän domstol samt i nationella och internationella skiljeförfaranden.

Matti är rådgivare i alla frågor som rör hyresrätt och fastighetsrätt, såsom förvärv och försäljning av fastigheter och tillhörande avtal, förhandlingar om villkor för hyresavtal och relaterade avtal för både hyresvärdar och hyresgäster, uppsägningar och omförhandlingar av hyresavtal, fastighetsförvaltningsavtal, hyresförmedlingsavtal, sale och leaseback, arrendefrågor, värderingsfrågor m.m. samt tvister rörande sådana frågor.

Matti håller regelbundet kurser i hyresrätt för flera ledande kursarrangörer. Matti deltar även regelbundet i Advokatsamfundets remissarbete vid ny lagstiftning inom hyres- och arrenderätten.

Erfarenhet
 • Rådgivare åt ett flertal svenska och utländska fastighetsbolag och fonder i löpande hyresrättsliga och fastighetsrättsliga ärenden
 • Rådgivare åt ett svenskt fastighetsbolag vid förtida avhysning (innan rättegång) av en lokalhyresgäst som slutat betala hyra p.g.a. påstådda motfordringar
 • Rådgivare åt ett svenskt fastighetsbolag vid förhandlingen av ett stort hyresavtal för en myndighet, inklusive ombyggnad av lokalerna
 • Ombud för en tysk-engelsk fastighetsfond i en tvist rörande uppsägningen av ett större hyresavtal
 • Ombud för ett stort onlinespelbolag i en hyrestvist avseende vissa brister i en lokal i centrala Stockholm
 • Rådgivare åt Newsec Asset Management avseende hyresförmedlingsavtal för dess svenska verksamhet
 • Rådgivare åt en tysk-engelsk fastighetsfond i förhandlingarna av ett fastighetsförvaltningsavtal för dess fastigheter i Sverige
 • Rådgivare åt Carnegie Investment Bank AB i en tvist avseende uppsägning av flera hyresavtal
 • Ombud för ett tyskt försäkringsbolag i en tvist rörande avtalsenligheten av vissa lokaler enligt ett hyresavtal
 • Biträde åt Catellas tyska fond vid ett flertal förvärv av kontorsfastigheter i centrala Stockholm
 • Biträde åt AMF Pension vid förvärvet av tre centrumgallerior i Stockholm från Centini (ett bolag ägt av RBS)
 • Biträde åt CBRE Global Investors vid förvärv och avyttringar av ett flertal handelsfastigheter
 • Biträde åt ett svenskt fastighetsbolag vid en sale och leasebackaffär av en industrifastighet i Göteborg
 • Biträde åt en engelsk fastighetsfond vid avyttringar av ett flertal kommersiella fastigheter
 • Biträde åt en större hotellkedja vid en sale och leasebackaffär av en hotellfastighet till en tysk fastighetsfond
 • Ombud för ett svenskt fastighetsbolag i en värderingstvist avseende en fastighet i Stockholm
Aktuellt
Verksamhetsområden
Utbildning

Stockholms universitet, Jur.kand. (1999)

University of Essex (1997 - 1998)

Yrkeserfarenhet

Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB, Partner (2015 – )

Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB, Advokat (2011 – 2014)

Advokatfirman Cederquist KB, Advokat (2008 – 2011)

Advokatfirman Vinge, Advokat (2003 – 2008)

Svea hovrätt, Hovrättsfiskal (2002 – 2003)

Nacka tingsrätt, Tingsnotarie (2000 – 2002)

Lagerlöf & Leman Advokatbyrå AB, Trainee (1999 – 2000)

Publikationer

Konkursbos massaansvar för hyresfordran – när skall en lokal anses ställd till hyresvärdens förfogande? Juridisk Tidskrift nr 4 (2008/2009)