Verksamhetsområden Kapitalmarknadsrätt och compliance

Vi företräder emittenter, investerare och andra aktörer på kapitalmarknaden i kapitalmarknadsrätt beträffande till exempel upprättande av prospekt och erbjudandehandlingar, kontakter med Finansinspektionen, bolagsstämmor, bolagsstyrning, marknadsinformation och rapporteringsskyldigheter och incitamentsprogram

Vi lämnar även råd om regelefterlevnad och upprättar exempelvis policydokument avseende penningtvätt, anti-korruption och intressekonflikter.Aktuellt Se alla nyheter